harp
start kvarnofoni video news conatct partners history

HARPLINGE VÄDERKVARN

Harplinge Väderkvarn byggdes 1895 och står mitt i den lilla byn Harplinge några kilometer norr om Halmstad. Den är en av Nordeuropas största, fullt fungerande “Holländare", en typ av kvarn där hättan automatiskt vrids efter vinden. Detta görs med hjälp av vindrosetten (se bild till höger) och ett sinnrikt system av vridbara spjäll på vingarna. Självseglingstekniken introducerades i slutet av 1800-talet och kom att bli den sista stora innovationen inom den urgamla tekniken att använda vinden som kraftkälla vid malning av sädeskorn. Harplinge väderkvarn tillhör således den yngsta generationen väderkvarnar och en av de allra mest tekniskt avancerade.


PRESS 2010 - 2014
PRESS 1895 - 1995
RITNINGAR 1895 - 2013
VYKORT 1902 - 1963
RESTAURERING 1995 - 2001
FOTOGRAFIER PÅ KVARNEN 2011
VIDEO 2011 - 2014

1
HISTORIK

Tillsammans med stationshuset från 1886 är Harplinge väderkvarn den äldsta bevarade byggnaden i Harplinge. Byggnaden har stor betydelse för Harplinges karaktär och väderkvarnen har blivit något av en symbol för orten med stor visuell betydelse som landmärke och siluett.

Väderkvarnen uppfördes 1895 på initiativ av godsägaren Gustaf von Segebaden. Placeringen, vid foten av Aggeredsberget, lämpade sig väl genom närheten till järnvägen och genom det upphöjda läget vid slättlandet. Kvarnen drevs i stort sett oförändrat av olika ägare fram till 1930-talet.


ARNOFF PERSSON


1932 övertar Arnoff Persson kvarnen och renoverar den efter flera års vanskötsel. Han moderniserar maskinparken och vindkraften ersattes helt och hållet med eldrift. Stjärnhjulet med axel revs ut tillsammans med många övriga vinddrivna anordningar och troligtvis går även de nuvarande fönsterbågarna att hänföra till denna restaurering. I bortre delen av magasinet inredde Persson en bostad där han flyttade in och närmast kvarnen installerades renseri för rensning av utsäde. Persson drev kvarnverksamheten fram till 1954. Efter sig lämnade han en kvarn som återställts i gott skick.


1
BERTIL SVENSSON

1954 arrenderar Bertil Svensson kvarnen av Arnoff Perssons dödsbo och flyttar in i mjölnarbostaden. 1960 köper han kvarnen och maskinbeståndet moderniseras. Anordningar som tillhörde vindkraften hade då inte använts sedan 30-talet och var i dåligt skick. Svensson får bidrag från dåvarande Harplinge kommun för att restaurera kvarnen i kulturhistoriskt syfte. För uppdraget anlitades byggmästare Harry Johansson i Jonstorp som utförde följande: Altanen revs och en ny uppfördes i tryckimpregnerat virke. Bryggan till vindrosetten revs och ersattes med en ny av järnbalkar. Det som återstod av vingens jalusier revs och nya grindar tillverkades i segelduksmodell av tryckimpregnerat virke. Vingens fackverksstomme som var rostangripen borstades och målades röd. 1967 drabbas Svenssons fru Ulla av mjölallergi och kvarnverksamheten läggs ner. Större delen av av maskinparken såldes ut. I det före detta renseriet inreddes istället färghandel (Kvarnens färglager).
2

RESTAURERING 1996 - 2001

I början av 1990-talet hotades kvarnen av rivning på grund av ökande förfall. Ett renoveringsarbete påbörjades som syftade till att återställa kvarnen till sitt ursprungliga utseende och funktion. Traditionella material och metoder användes. Mycket av kvarnmekaniken saknades och fick därför nytillverkas eller hämtas från annat håll. Bland annat drevan till kronhjulet liksom stjärnhjulet och stjärnhjulsaxeln. Ett komplett siktverk från Höganäs köptes in. Vingarna med stomme av järn tillkom troligen efter 1930. Dessa var i dåligt skick och monterades ner. Nya vingar av trä tillverkades vilket de ursprungliga vingarna var gjorda av. Luckor för självsegling nytillverkades vidare enligt ursprungsmodellen. Syftet var också att återställa exteriören och rekonstruera kvarnmaskineriet så att kvarnen åter skulle kunna börja mala mjöl. Satsningen ingick i "Hallandsmodellen" som var ett regionalt samarbete mellan Länsarbetsnämnden, Länstyrelsen och Hallands länsmuseer.


BILDER FRÅN RESTAURERINGEN 1995 - 2001

harplinge vaderkvarn


KVARNEN ÖVERGÅR I PRIVAT ÄGO 2010

I januari 2010 köper konstnärerna Mikael Ericsson och Julie Ericsson Harplinge väderkvarn med målet att bevara denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad samt att starta ett laboratorium för samtidskonst. Som första åtgärd genomförs en grundlig besiktning av hela kvarnbyggnaden och ett samarbete med Kulturmiljö Halland inleds. Slutsatsen är att Harplinge väderkvarn är i ett förhållandevis bra skick men måste vårdas på ett mer genomtänkt sätt än vad som skett tidigare. Som första åtgärd repareras "självdrejaren" som slutat fungera. Denna funktion gör att hättan automatiskt vrider sig mot vinden. Reparationerna genomfördes av Harplinge smides & mekaniska.

HARP ART LAB

Planerna på ett konstlaboratorium i Harplinge väderkvarn tog en ny vändning i april 2011 då pizzerian, som tidigare hyrt den gamla mjölnarbostaden, flyttade från kvarnen. De nya ägarna fick nu full kontroll över den 800 m2 stora fastigheten och en omfattande renovering påbörjades. Laboratoriet kommer att byggas upp stegvis och beräknas vara klart 2015 och kommer då att ha ett flertal projektrum, ateljéer och gästrum.

RITNINGAR 2012
VIDEO 2011 - 2014
PRISER 2012 - 2013

1

RENOVERING AV VINGARNA 2012-2013

2012-2014 genomförs en renovering av vingarna i samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Kulturmiljö Halland. Arbetet består av rengöring av vingbalkarna från alger, svamp och mossa. Byte av kilarna i navet som fixerar de två vingbalkarna. Översyn av häckverket, byte av vagnbultar, trasiga häckskedar och stag samt inoljning av vingbalkarna. Samtidigt görs en genomgång av hela kvarnens maskineri som varit ur bruk i flera år. Malstenen, karet och bingen plockas isär och rengörs. Mjöltrumman, som ska leda det malda mjölet från kvarnstenen repareras och placeras åter på sin rätta plats. Vid besiktningen av kvarnen 2010 hade den lossnat från sitt fäste, vilket fick till följd att det inte gick att mala säd. Vår målsättning, med det här åtgärderna, är att Harplinge väderkvarns åter ska kunna göra det.

FOTOGRAFIER FRÅN ARBETET 2013

1

KVARNOFONI 2012

På Midsommardagen den 23 juni 2012 öppnade Harp Art Lab med ett ljudkonstverk för väderkvarn och självspelande kyrkorgel.

Konstnären Mikael Ericssons installation tar sin utgångspunkt i vinden, vingarna och Harplinge väderkvarns maskineri. Två komplexa system, med tusenåriga anor, konfronteras i ett ljudkonstverk som har gett Harplinge väderkvarn en helt ny funktion och identitet. Kyrkorgeln som brukar kallas, drottningen över alla instrument, möter här en annan regent: väderkvarnen. Båda kräver de vind för att visa sin rätta styrka. Men istället för säd mals det nu ljud i Harp Art Lab, Harplinge Väderkvarn.

Kvarnofonen består av över 300 orgelpipor som styrs av en självspelande, mekanisk maskin med rörliga delar som varierar från några millimeter till över 20 meter.

1Harp Art Lab | Harplinge Väderkvarn